MU Thiên Nữ Season 6.9 - Ex 702 Nguyên Thủy Ổn Định Lâu Dài